Testiranje dece i odraslih

Testiranje dece i odraslih možete zakazati u savetovalištu, a po potrebi možemo obezbediti i logopedski pregled kao i pregled psihijatra.

Testovi za decu:

1. IPUES, tj. Ilustrovani projektivni upitnik Ujak Hrčak omogućuje diferencirano utvrđivanje blage, umerene i izrazite emocionalne nestabilnosti dece, koje je važno zbog pravovremenih intervencija koje mogu sprečiti nastanak emocionalnih poremećaja.

2. Razvojni test Čuturić (RTČ) je namenjen ispitivanju psihomotoričkog razvoja odojčadi, male dece i predškolske dece. Njime se ispituje razvoj psihomotorike, okulomotorike, emocionalnosti, govora, slušno-motoričkih reakcija, komunikacije i društvenosti kao i verbalnog izražavanja znanja.
Primenjuje se kod zdrave dece i kod dece s poteškoćama.

3. Progresivne matrice u boji je široko korišćen instrument za procenu opšte inteligencije. Uspešno se koristi u radu sa decom od 5 do 11 godina, starijim osobama,sa osobama koje ne govore ili ne razumeju jezik, koje pate od telesnih oštećenja, afazije ili cerebralne paralize, sa gluvim osobama, kao i sa osobama s intelektualnim deficitom.

Testovi za odrasle:

1. Indeks profila emocija (PIE) je instrument namenjen merenju emotivnosti ispitanika u skladu s Plutchikovim multidimenzionalnim modelom emocija. Teorija pretpostavlja postojanje osam osnovnih dimenzija emocija, čijom kombinacijom nastaju osobine ličnosti. PIE procenjuje relativnu važnost ovih osam emocija u životu osobe, odnosno jačinu i važnost osnovnih osobina ličnosti kao i konflikte u ličnosti. PIE je posebno pogodan za procenu različitih područja emotivne nestabilnosti, a primenjuje se na klinikama i u psihijatrijskim ustanovama, u savetovanju i psihoterapiji, za dijagnostičku evaluaciju, za profesionalnu orijentaciju i selekciju, u nastavi psihologije i u istraživanjima.

2. KON-6 -Kiberneticka baterija konativnih testova je test ličnosti.KON-6 je psihodijagnostičko sredstvo za određivanje strukture ličnosti normalnih ispitanika i ispitanika sa psihičkim aberacijama, za diferencijalnu dijagnozu, za određivanje adekvatne terapije, za evaluaciju terapeutskih efekata i u profesionalnoj orijentaciji, posebno kod zanimanja koja zahtevaju efikasno konativno funkcionisanje.

3. MMPI inventar ličnosti kojim se ispituju osobine ličnosti

Testiranje dece i odraslih nekada može znatno olakšati rešavanje problema i dati uvid u to na šta dete ili odrasli treba da obrati pažnju. Testiranje se radi kada je osoba koja se testira odmorna, kada su joj fiziološke potrebe zadovoljene i kada neometano može da se fokusira. Za testiranje je potrebno mirno i tiho okruženje. Kada se deca testiraju poželjno je da roditelj bude prisutan ukoliko se dete i ispitivač ne poznaju. Ukoliko se poznaju onda nema potrebe.

lokacija